Модели на решаването на кризи в международните отношения в условията на Новия световен ред


Бузов, Вихрен (2008) Модели на решаването на кризи в международните отношения в условията на Новия световен ред ХХI век Геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Сборник с доклади от научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” (съст. Н. Дюлгерова), Варна, с.53-60;


 Моделът на избор според доминиращата опция предлага повече възможности за достигане на ефективно решение. Той позволява формирането на коалиции на основата на ограничен консенсус между някои от страните. Това е например единствената перспектива за решаване на екологичната криза чрез намаляване на вредните емисии. Изборът на доминираща опция очертава вариант и за намиране на равновесни или кооперативни решения, които са приемливи за всяка от страните и не влошават тяхното състояние. В аспекта на международните отношения налагането на такъв модел на управлението и решаването на кризи е свързано с преодоляването на несигурния еднополюсен свят и израстването на нови лидери, които могат да заемат позиции в глобалното противопоставяне. Такива перспективи в икономически и политически план се развиват пред ЕС, Русия, Китай.
  Статия
 модели на решаване на кризи, Нов световен ред


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19036
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/