За образите на балканския национализъм


Бузов, Вихрен (2008) За образите на балканския национализъм Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи”, (съст. М. Златева), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, с.155-161


 В статията се представят различните образи на балканския национализъм в западните медии.
  Статия
 образ, национализъм


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19035
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/