Сблъсъкът на културите в спорта


Бузов, Вихрен (2007) Сблъсъкът на културите в спорта Комуникация, спорт и култура” (съст. М. Златева, Д. Петкова), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, сс.49-56;


 Спортът учи от рано децата на толерантността и уважението към другата страна, на признаването на равни права и достойнство, на спазването на общи норми и колективно споделяне на рисковете, на това, че ключ към личния успех е единствено този на общността. Интересите на един се реализират чрез интересите на всички. Тези характеристики на етическата общност са неотделими от самата същност на спорта. Същевременно спортното състезание тръгва от максимални различия между страните и единствените им аргументи са тяхната подготовка и издръжливост. “Сблъсъкът на културите” в спорта води до неговото обогатяване и до превръщането му в най-достойното поле на тяхната среща и комуникация.
  Статия
 спорт, сблъсък на културите


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  19034
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/