Един дискусионен въпрос в производството по оспорване на административни актове.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2016) Един дискусионен въпрос в производството по оспорване на административни актове. Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденций и переспективы. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию НИУ«БелГУ» сборник 1, Белгород, 20-21 октомври 2016 г. Отв. ред. Е. Е. Тонков и др. Белгород: ООО «ГиК», 2016, с. 267-270. ISBN 978-5-906520-70-8


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  19032
 Изабела Чакърова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/