Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278.


Кънев, Николай (2017) Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, ИК "Гутенберг", 2017 (2013), с. 258-278, ISBN 978-619-176-091-6.


 Разгледан е въпросът за реализацията на политиката на византийския император Василий II за удостояване на представители на българската царска династия и българския аристократичен елит с високи византийски рангови отличия като съществена и неразделна част от неговата политика за покоряване на България и ликвидиране на българската държавност. Удостояването на българи с византийски титли е разгледано в синхронно-съпоставителен план с цялостната картина на удостояването на чужденци с ромейски почетни титли от страна на Византия през разглеждания период.
  Студия
 Василий II Българоубиец, Византия, България, титли, магистър, патрикий, патрикия-зости, Роман, Мирослава, български велможи


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  19011
 Николай Кънев

2. Кънев, Н. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). – В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. Цитирано в: Nikolov, G. – Byzantinische Zeitschrift. Band 111/2 (2018), Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 350, Nr. 1013.

3. Кънев, Н. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. Цитирано в: Добычина, А. Под одним ярмом с Византией болгары и болгарские земли в составе Византийской империи. – В: Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц.д-р Г. Н. Николов. София, 2018, с. 476–497 – на с. 482, бел. 20.

4. Кънев, Н. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. Цитирано в: Добычина, А. Под одним ярмом с Византией болгары и болгарские земли в составе Византийской империи. – В: Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц.д-р Г. Н. Николов. София, 2018, с. 476–497 – на с. 483, бел. 23.

5. Кънев, Н. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). – В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. Цитирано в: Nikolov, G. – Byzantinische Zeitschrift. Band 111/2 (2018), Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 570, Nr. 2581.

1. Кънев, Н. Император Василий II и удостояването на българи с византийски почетни титли в хода на завладяването на България (976-1018). - В: Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). София, 2017 (2013), с. 258-278. Цитирано в: Николов, Г. Н. Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012). Съставител: Васил Гюзелев. София: ИК "Гутенберг", 2017, 489 с. и 8 ил., ISBN 978-619-176-091-6. - В: Българистика Bulgarica, 34/2017. ISSN 1311-8544, София, 2017, с. 113-119 - на стр. 117.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/