Съвременната философия и науките за езика


Бузов, Вихрен (2012) Съвременната философия и науките за езика Сб. „Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи, Изд. „ИВИС”, с.9-21;


 Връзката между философията и науките за езика е по-стара и по-съществена, отколкото тази между философията и природознанието. Философските проблеми могат да бъдат успешно осмислени, разбрани и разрешени чрез анализ на езика. Не всички от тях обаче имат езиков характер, но в нашето време на компрометиране на метафизичните конструкции от всякакъв род езиково-аналитичният подход се оказва единствено удачен техен заместител. Философията е обща методология на науките за езика, а те предлагат възможности за емпирична проверка на нейните обобщения. Граматиката и науките за езика като цяло са достоен претендент за търсената от векове от философите парадигма на научната рационалност. Може би е време философията да се върне там, където са я поставили през Средновековието – при „свободните изкуства”, наред с граматиката.
  Статия
 философия, науки за езика


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  19003
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/