Стефанов,С., В. Стойчева. Специализирана методика за професионално ориентирана физическа подготовка на студенти от УАСГ.


Стефанов, Светослав (2016) Стефанов,С., В. Стойчева. Специализирана методика за професионално ориентирана физическа подготовка на студенти от УАСГ. Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 18 – 19. 11.2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, стр. 266-271. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.


 Една от надеждните системи за повишаване на този вид активност е организираното физическо възпитание в образователната система. Във висшите училища физическото възпитание се реализира чрез практикуване от студентите на избран вид спорт, като с това се цели подобряване на физическата дееспособност на студентите. Професионалната дейност на бъдещите архитекти, геодезисти и строителни инженери е много отговорна и се провежда в ситуации с повишена степен на опасност и трудност. В учебния процес на студентите в университета се изгражда готовността на специалиста за бъдеща професионална дейност.
  Доклад
 физическа подготовка, физически качества, професионална дейност, студенти


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  18992
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/