Алексиева, Милена. Влияние на специализирана методика за начално обучение по баскетбол върху физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни момчета. 2009. Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 33546 / 19.08.2009, утвърдено с Протокол No/дата: 11 / 18.06.2009 Спец. научен съвет: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка Дата на протокол: 18.06.2009 Научен ръководител: Росица ЦъроваРецензенти: проф. Даниела Дашева; доц. Людмил Петров; COBISS.BG-ID 1248849124


Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена. Влияние на специализирана методика за начално обучение по баскетбол върху физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни момчета. 2009. Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 33546 / 19.08.2009, утвърдено с Протокол No/дата: 11 / 18.06.2009 Спец. научен съвет: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка Дата на протокол: 18.06.2009 Научен ръководител: Росица ЦъроваРецензенти: проф. Даниела Дашева; доц. Людмил Петров; COBISS.BG-ID 1248849124 Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 33546 / 19.08.2009, утвърдено с Протокол No/дата: 11 / 18.06.2009 Тема на дисертационния труд: ВЛИЯНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ НА 9-10 ГОДИШНИ МОМЧЕТA


 Разработката се състои от теоретична, методологична и аналитична част, на базата на които е оформена и заключително-обобщаваща част със 5 извода, 4 препоръки и 11 приложения. За нуждите на практическото обучение е предложена нормативна база за оценка на физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни момчета, трениращи баскетбол. Придружена е със съответните указания за тяхното ползване. Всичко това я прави особено ценна, защото ще помогне спортните специалисти при подбора на деца, подходящи за тренировъчна дейност по баскетбол. В това се заключава и приносът на научната разработка.
  Дисертация
 баскетбол, минибаскетбол, млади играчи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18989
 Милена Алексиева

24. Атанасов, Асен. Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшите училища. (монография) 2018, Свищов: Полиграфическа база "Ценов" ISBN 978-954-23-1602-2 с. 8

21. Йорданов, Кр. Моделни характеристики на физическото развитие и специфичната работоспособност на студенти - волейболисти -В: Спорт и наука, бр. 4, стр. 112 ISSN 1310-3393

22. Касабова, Л. ВЛИЯНИЕ НА СПЕЦИАЛНАТА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ВЪРХУ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ НА СТУДЕНТКИ ОТ ПРОФИЛИРАНИТЕ ГРУПИ ПО БАСКЕТБОЛ. Дисертационен труд, С. НСА "В. Левски"

23. Клечков, Петър. Взаимовръзка между спортната подготвеност и състезателната реализация на 15-16-годишни баскетболисти. Дисертация

20. Божков, Г. Модел за спортна подготовка на елитни баскетболистки. Дисертационен труд, Русенски университет

11. Бичоку, Е. Особености и функции на техническата и двигателната подготовка на млади баскетболисти от Република Албания. Дисертационен труд, В. Търново

12. Бичоку, Е., Л. Петров. Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания. (монография) Велико Търново: Ай анд Би,ISBN 978-954-9689-97-6, 137 стр.

13. Видиновски, М. Оптимизиране на методиката за начално обучение и усъвършенстване на подрастващи катерачи. Дисертационен труд, В. Търново

14. Гечева, М. Анкетно проучване относно необходимостта от създаване на единна методика за обучение по баскетбол. – В: Спорт и наука, 2015, изв. брой 5, С. ISSN 1310-3393

15. Гечева, М. Проследяване динамиката на физическото развитие на баскетболистки от спортни училища. – В: Сб. „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ – „Ай анд Би“, В. Търново

16. Митрева, Б. Методика на обучение по баскетбол 3 х 3 във висшите училища. Дисертационен труд, СУ „Св. Кл. Охридски“

17. Стефанов, Св. Волейбол. Готови за голямата игра. (монография) Ай анд Би, В. Търново

18. Църова, Р., И. Михайлов. Корелационни зависимости между показателите за физическото развитие и специфичната работоспособност на баскетболисти от V - VII клас на спортните училища в България. Спорт и наука 2015/5 с. 4 ISSN 1310-3393

19. Църова, Р., Михайлов, И. Корелационни зависимости между показателите на физическото развитие и специфичната работоспособност на баскетболистите от 5-7 клас на спортните училища в България. – В: Сп. Спорт и наука, Изв. брой 5, С. ISSN 1310-3393

7. Атанасов, А. Влияние на спорта футзал върху физическата работоспособност на студенти. Дисертационен труд, В. Търново

8. Бозов, К. Модели за специализирана физическа подготовка на 12-18-годишни баскетболисти. Дисертационен труд, В. Търново

9. Денев, Ст. Физическо развитие и специфична подготвеност при деца с интелектуални затруднения при приложена специализирана методика по футбол. Дисертационен труд, В. Търново

10. Църова, Р., Н. Нассер. Корелационни взаимозависимости между признаците на физическата подготвеност на елитни сирийски баскетболистки. – В: Сп. Спорт и наука, брой 2, С. ISSN 1310-3393

3. Стефанов, Св. Методика на обучението по миниволейбол. Дисертационен труд, В. Търново

4. Църова, Р. Баскетбол на инвалидни колички. (монография), София: БОЛИД ИНС, ISNB 978-954-394-126-1 с. 89

5. Църова, Р. Проблеми на контрола в баскетбола. (монография) БОЛИД ИНС, С.

6. Църова-Василева, А. Влияние на заниманията с различни видове спорт върху физическото развитие и работоспособността на студенти. Дисертационен труд, В. Търново

2. 18. Tzarov, К., M. Borukova, N. Nasser. Comparative analysis of the level of preparedness of 14 years old junior men basketball players from the sports schools in Bulgaria. Sport & Science, Extra issue, I part, Sofia

1. Петров, Людмил. Холистична същност и функции на подготовката на млади баскетболисти, монография, 2011 Велико Търново: Ай анд Би, с. 118 ISBN 978-954-9689-61-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/