Денев, Ст., Л. Петров. Изследване на издръжливостта на млади футболисти. Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Денев, Стоян (2006) Денев, Ст., Л. Петров. Изследване на издръжливостта на млади футболисти. Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, бр. 6, София, 2006, с. 62, ISSN 1310-3393


 В статията се проследява развитието на издръжливостта на подрастващи футболисти на възраст 13-14 години.
  Статия
  деца, футбол, издръжливост, подрастващи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  18982
 Стоян Денев

1. 2. Атанасов, Ас. (2015) Влияние на спорта “футзал” върху физическата работоспособност на студенти. Дисертация, ВТУ Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/