„Концепцията на професор Иван Пеев по проблема за методиката на музикалната диктовка”


Начева-Маркова, Нина (2005) „Концепцията на професор Иван Пеев по проблема за методиката на музикалната диктовка” ,ЮУ „Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата.


 Музикалната диктовка представлява сложна аналитико-синтетична дейност. Макар, че принципно разлика между едногласната, двугласната, тригласната и четиригласната диктовки почти не съществува, те са съпроводени с характерна проблемност. Доказала своята актуалност, концепцията на проф. Пеев оптимизира учебния процес по солфеж и осъществява приемственост между традицията и съвременността.
  Доклад
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  1898
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/