„Някои иновации в съвременния нотопис”


Начева-Маркова, Нина (2005) „Някои иновации в съвременния нотопис” Педагогически алманах, 1, 2/ 2005г, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005 г.


 Тенденцията за обновяване изразните средства в музикалното изкуство на ХХ в. и новото столетие, налагат необходимост от разширяване на знаковата система. Иновациите в съвременния нотопис са свързани преди всичко с обновяване на метроритмичната организация, хармоничните съчетания, с новаторските търсения в сферата на звуковите ефекти, използването на нови тембри и композиционни похвати. Тази еволюция, съпътстваща всички жанрове, поражда необходимост от актуализиране на музикалната теория.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1897
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/