"Социалнопсихологически детерминанти на бърнаут и психично благополучие в организационната практика", "Библиотека Диоген - Тенденции в съвременната психология 2017", Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, с.66-78, ISBN 978-619-208-112-6.


Чавдарова, Велислава (2017) "Социалнопсихологически детерминанти на бърнаут и психично благополучие в организационната практика", "Библиотека Диоген - Тенденции в съвременната психология 2017", Унив. изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, с.66-78, ISBN 978-619-208-112-6. "Библиотека Диоген - Тенденции в съвременната психология 2017",Университетско издателство"Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, с.66-78, ISBN 978-619-208-112-6.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  18966
 Велислава Чавдарова

1. Журавлева Е. А., Гудименко, Ю.Ю. КРИТЕРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПРОФЕССИОНАЛА//Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 1, ISSN: 2367-9549 (Online),с.73

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/