Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност. С., Сиби, 2013. 296 с., ISBN 978-954-730-854-1.


Гевренова, Нина (2013) Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност. С., Сиби, 2013. 296 с., ISBN 978-954-730-854-1. С., Изд. Сиби, 296 стр.


 
  Монография
 закрила на труда, специална закрила, лица с намалена работоспособност


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18965
 Нина Гевренова

2. цитирана от Александров, А. Чие е задължението за представяне на информация относно обстоятелствата, при които се ползва предварителна закрила при уволнение? В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Том IХ, С. УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 144 с.; ISBN 978-954-07-4336-3

3. цитирана от Мръчков, В. За „социалното“ в българската Конституция В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Том IХ, С. УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 52 с.; ISBN 978-954-07-4336-3

1. Филипова. Т. Дисциплинарно уволнение. УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, с. 229. ISBN 978-619-202-045-3 (хабилитационен труд)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/