Петров, Людмил. Висша атестационна комисия Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 23771 / 09.10.1995, утвърдено с Протокол No/дата: 2 / 26.06.1995 Тема на дисертационния труд: Изследване на двигателната подготовка на подрастващи баскетболисти - 12-18 годишни момчета. COBISS.BG-ID 1263440612


Петров, Людмил (1994) Петров, Людмил. Висша атестационна комисия Научна степен: ОНС "доктор" Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) Диплома No/дата: 23771 / 09.10.1995, утвърдено с Протокол No/дата: 2 / 26.06.1995 Тема на дисертационния труд: Изследване на двигателната подготовка на подрастващи баскетболисти - 12-18 годишни момчета. COBISS.BG-ID 1263440612 ВАК, София, 1995, COBISS.BG-ID 1263440612


 Изследване върху двигателната подготовка на подрастващи баскетболисти
  Дисертация
 баскетбол, подрастващи, двигателна подготовка, дисертация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18962
 Людмил Петров

4. Алексиева, М., М. Петкова (2016) Игровият подход в обучението по баскетбол, Ай анд Би, Велико Търново, с. 18, 95, ISBN: 978-619-7281-05-7

5. Реджепи, А. (2016) Влияние на средата, на психосоциалните и демографски фактори върху физическата активност на 11-14 годишни ученици, Дисертация, с. 192, ВТУ, Велико Търново

3. Божков, Г. (2015) Модел за спортна подготовка на елитни баскетболистки, докторска дисертация, РУ "Ангел Кънчев", Русе, с. 146

2. Изследване върху двигателната подготовка на подрастващи баскетболисти, Дисертация, ВАК, София, 1994; Цитирано в: Църов, К. (2008) Подборът в баскетбола, НСА ПРЕС, София, ASBN: 978-954-718-238-7, с. 234

1. Цитирано в: Църов, К., Б. Джорджевич. Баскетбол. НСА ПРЕС, София, 1997, ISBN 954-718-007-X, с. 48

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/