Давидов, Димитър, Калояна Крумова – Цончева, Емилия Петкович. Приложението на уреда Rockin gym в техническата подготовка на подрастващи гимнастици. . Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 1-2 юни 2017. Том 1.Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. с. 175-180. ISSN 1314-1937


Давидов, Димитър (2017) Давидов, Димитър, Калояна Крумова – Цончева, Емилия Петкович. Приложението на уреда Rockin gym в техническата подготовка на подрастващи гимнастици. . Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 1-2 юни 2017. Том 1.Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. с. 175-180. ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 175-180) ISSN 1314-1937


 Високото равнище и изключителната конкуренция в съвременната гимнастика изискват адекватна система за подготовка, съобразена с психо-физичните и възрастови особености на съвременното дете. Приоритет на тази подготовка е търсене на иновационен подход за правилно, лесно и бързо разучаване, затвърдяване и усъвършенстване на гимнастическите упражнения. Техническата подготовка е част от цялостната спортна подготовка и представлява целенасочен процес за обучение и усъвършенстване на гимнастическите упражнения под ръководството на треньор. Повишаването на спортно-техническите възможности на гимнастиците е възможно при създаването на необходими предпоставки за това. Една от тези предпоставки е подбора на специални подготвителни упражнения, които непосредствено ще подпомогнат при обучението, както на базови двигателни навици и умения, така и на по-сложни. Необходимо е да се подбират не само сходни по структура и мускулно напрежение упражнения, но и такива, които съответстват на функционалното въздействие на специфичната спортна дейност на всеки гимнастик. По този начин се ускорява процеса на усвояване на двигателните навици и тяхната устойчивост.
  Доклад
 Гимнастика, Rockin Gym, подрастващи гимнастици.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18960
 Димитър Давидов

1. 45. К.Крумова-Цончева "Спортната материална база-фактор за ефективността на техническата подготовка при подрастващи гимнастици",International journal KLOWLEDGE, , рр.674. ISSN 2545-4439;ISSN 1857-923X индексирано от Global Impact $ Quality Factor 1.322,

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/