Танкушева Нели, Николина Танкушева, Димитър Давидов. Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика - жени за 2016 г. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 1-2 юни 2017. Том 1. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 164-174) ISSN 1314-1937


Давидов, Димитър (2017) Танкушева Нели, Николина Танкушева, Димитър Давидов. Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика - жени за 2016 г. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 1-2 юни 2017. Том 1. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 164-174) ISSN 1314-1937 Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2017 г. (стр. 164-174), ISSN 1314-1937


 Цел на изследването е изготвяне на количествен и качествен анализ за състоянието на спортната гимнастика – жени за 2016 г. Задачи: 1. Да се проучи разпределението на участие от различните ГСК по възрастови групи (КО1) в Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика (ДЛОП) през 2016 г. 2. Да се проучат и преценят съответните призови класирания от ГСК в отделните възрасти, отборно, индивидуално (многобой) и шампионат на отделните уреди – качествена оценка (КО2)
  Доклад
 гимнастика-жени, анализ, държавно първенство по гимнастика.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18959
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/