„Овладяване на съвременните ритми –необходима част от солфежната подготовка на бъдещите педагози по музика”


Начева-Маркова, Нина (2004) „Овладяване на съвременните ритми –необходима част от солфежната подготовка на бъдещите педагози по музика” Образование и изкуство, том ІІ, УИ „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2004г.


 Изхождайки от съдържанието на учебниците по музика и от нарастващото значение на музикалния ритъм в съвременната музика ще подчертаем, че за овладяване на съвременните ритми в часовете по солфеж е необходимо да се обърне особено внимане. Динамичните изменения в художествените явления налагат своевременна реакция на приспособяване към новото.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1895
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/