„Творчеството на Веселин Стоянов – възможност за овладяване мелодико-интонационните и метроритмични особености на българската композиторска школа от второто поколение, в часовете по солфеж”


Начева-Маркова, Нина (2002) „Творчеството на Веселин Стоянов – възможност за овладяване мелодико-интонационните и метроритмични особености на българската композиторска школа от второто поколение, в часовете по солфеж” Научни трудове, том 38, Серия 6, Педагогика и обществознание, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2001г.


 Актуална тенденция в солфежната методика е формирането и развитието на музикалния слух да се реализира на разностранна стилова основа. Овладяването на мелодико-интонационните и метроритмични особености в творчеството на ярки представители от различни стилови направления е възможност за вникване в същността и характера на даден интонационен стил.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1891
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/