Използване на мултимедийни и иновационни технологии за развитие на мисленето в предматематическата подготовка - Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании, Твер, Русия, 2012, стр. 124-129. ISBN 978-5-7609-0740-0


Маринова, Виолета (2012) Използване на мултимедийни и иновационни технологии за развитие на мисленето в предматематическата подготовка - Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании, Твер, Русия, 2012, стр. 124-129. ISBN 978-5-7609-0740-0 Твер, Русия


 Доказва се целесъобразността на мултимедийните технологии за развитие на мисленето в предматематическата подготовка.
  Статия
 мултимедийни технологии, развитие на мисленето, предматематическа подготовка


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18876
 Виолета Маринова

1. Гирджева – Валачева, Д., Някои елементи на психологическата готовност за училище в контекста на предучилищното образование и математическата пропедевтика, сб. Съвременно образование: стратегии, направления, ценности, Пловдив, 2012, стр. 276-288. ISBN 978-954-423-827-8 Цитирано на стр. 278.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/