Една евристична критика на субективизма в социалното познание (A Heuristic Criticism of Subjectivism in Social Knowledge)


Бузов, Вихрен (2016) Една евристична критика на субективизма в социалното познание (A Heuristic Criticism of Subjectivism in Social Knowledge) Юбилеен сборник в чест на 90-годишнината на проф. д. и. н. Тончо Трендафилов. - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2016, с. 226-233. ISBN 978-619-7343-00-7


  Some critical notes of Prof. T. Trendafilov in his book ‘Classic and Contemporary Economic Theories’ (1995) are considered in the paper as a good heuristic basis for a general evaluation of the methodological applicability of decision theory in the analysis of human behavior in different fields – economy, politics, security problems, law. The most significant advantages in his conceptualization of decisions are the formal approach and the indeterminist model of social reality. Key words: decision theory, subjectivist approach in social sciences
  Статия
 теория на решенията, субективизъм в социалните науки


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18870
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/