Проекции на емблематиката на българската ръкописна книга в предосвобожденски издания. - В: Т ъ р н о в с к а книжовна школа. Том 10. - Десети междунар. симпозиум 17-19 окт. 2013 г. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015., с. 229 - 247. ISBN 978-954-524-339-2 (T.10)


Георгиев, Лъчезар (2015) Проекции на емблематиката на българската ръкописна книга в предосвобожденски издания. - В: Т ъ р н о в с к а книжовна школа. Том 10. - Десети междунар. симпозиум 17-19 окт. 2013 г. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015., с. 229 - 247. ISBN 978-954-524-339-2 (T.10) В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-954-524-339-2 (T.10)


 Изследването проследява проекциите и графичната рефлексия на емблематиката и композиционните подходи на българската ръкописна книга върху новобългарските печатни издания от ХIХ век. В публикацията са включени графични примери и илюстрации, свързани с проблематиката.
  Доклад
 ръкописна книга, печатни издания, печатници, емблематика, илюстрации, композиция, оформителски подходи.
 Издадено
  18850
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/