Георгиев, Лъчезар. Съвременната детска литература и тенденциите в европейското книгоиздаване за деца. // В: Н а ц и о н а л н и т е детски литератури в глобалния свят [= National literatures for Children in the global world]. - Сливен: Регионална библиотека Сава Доброплодни, изд. Жажда, 2016, с. 129 - 148. ISBN 978-619-7239-07-2


Георгиев, Лъчезар (2016) Георгиев, Лъчезар. Съвременната детска литература и тенденциите в европейското книгоиздаване за деца. // В: Н а ц и о н а л н и т е детски литератури в глобалния свят [= National literatures for Children in the global world]. - Сливен: Регионална библиотека Сава Доброплодни, изд. Жажда, 2016, с. 129 - 148. ISBN 978-619-7239-07-2 Сливен: РБ "Сава Доброплодни", 2016 Sliven: Published by Sava Dobroplodni Regional Library, 2016, p. 129 - 148. ISBN 978-619-7239-07-2


 Двуезична научна публикация - на български и английски език, по проблемите на европейското детско книгоиздаване, с извеждане на значими примери за автори и издателски поредици. Международен стандартен книжен номер на изданието ISBN 978-619-7239-07-2
  Статия
 книга, детско книгоиздаване, детско четене, илюстрация, композиция на книгата, графичен дизайн, библиотеки, издателства
 Издадено
  18848
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/