Всеобщото избирателно право в България - между теорията и реалността (1879-1911 г.).


Палангурски, Милко (2014) Всеобщото избирателно право в България - между теорията и реалността (1879-1911 г.). Трети международен конгрес по българистика, 23-23 май 2013 г., т. 29, С., 2014, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", с. 76-89, ISNN 978-954-07-3841-3


 Избирателно право, ограничения в изборни процес.
  Статия
 Избори, закони, права на гражданите, ограничения.
 Издадено
  18845
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/