Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците


Легкоступ, Магдалена (2016) Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците в. „100 Вести“, гр. Габрово, 14 април 2016, с. 4.


 Формирането на християнски ценности в децата и подрастващите е изключително важна социална и църковно-педагогическа задача. Главните пътища, по които подрастващите могат да бъдат възпитани като духовно-нравствени личности с ярка национална идентичност и йерархично организирана духовна ценностна система, са: 1) пътят на християнското семейно възпитание, особено чрез силата на примера и молитвата; 2) пътят на живата вяра, функционираща в енорийската общност, и 3) пътят на приобщаването на децата към историческото културно наследство, осъществявано от училището. В основата на възпитателната дейност, осъществявана в триединството на тези пътища, стои идеята за формиране в децата и подрастващите на духовни качества, които да ги превърнат във високо нравствено-образовани, духовно богати, физически и интелектуално развити, способни за творчество и самообразование, обичащи Отечеството граждани.
  Доклад
 християнски ценности, семейно възпитание, енорийската общност, училище, деца, ученици


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18842
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/