Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата.


Легкоступ, Магдалена (2016) Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013", Секция Православен богословски факултет, 10 май 2013 г. (Велико Търново ; 2016) [Eлектронен ресурс] ISBN - 978-619-208-043-3. COBISS.BG-ID - 1279503588


 Ако искаме християните днес да бъдат част от живота на църковната общност, а не индивидуалисти във вярата, е необходимо предприемане на големи усилия за провеждането на реална и ефективна катехизация в общоцърковен национален контекст. Катехизация, която би била в състояние да въведе и възрастните, и по-младото поколение в живота на общността на Божия народ. Смятам, че основният приоритет днес е формиране на образователна църковна среда в енорията. Поставянето на акцент именно върху литургичната катехеза, адресирана към възрастните, които са в състояние да я пренесат в семейството при възпитанието на децата и подрастващите, единствено може да гарантира доброто бъдеще на Българската православна църква.
  Доклад
 Катехизация, възрастни, образователна църковна среда, енория, Църква


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18837
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/