Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата.


Легкоступ, Магдалена (2016) Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата. Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013", Секция Православен богословски факултет, 10 май 2013 г. (Велико Търново ; 2016) [Eлектронен ресурс] ISBN - 978-619-208-043-3. COBISS.BG-ID - 1279503588


 Ако искаме християните днес да бъдат част от живота на църковната общност, а не индивидуалисти във вярата, е необходимо предприемане на големи усилия за провеждането на реална и ефективна катехизация в общоцърковен национален контекст. Катехизация, която би била в състояние да въведе и възрастните, и по-младото поколение в живота на общността на Божия народ. Смятам, че основният приоритет днес е формиране на образователна църковна среда в енорията. Поставянето на акцент именно върху литургичната катехеза, адресирана към възрастните, които са в състояние да я пренесат в семейството при възпитанието на децата и подрастващите, единствено може да гарантира доброто бъдеще на Българската православна църква.
  Доклад
 Катехизация, възрастни, образователна църковна среда, енория, Църква


Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18837
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/