Петкова, М., М. Алексиева. Игрите в началното училище. В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3: COBISS.BG-ID 1258090212


Алексиева, Милена (2013) Петкова, М., М. Алексиева. Игрите в началното училище. В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3: COBISS.BG-ID 1258090212 В. Търново: „Фабер”, 2013 157 с. ISBN 978-954-400-953-3; COBISS.BG-ID 1258090212


 Целта, която е заложена в учебника, е да се превърне в работещ инструмент за призваните да бъдат учители в началния етап на основната образователна степен с мисъл за повишаване на квалификацията им, постигане на собствен ефективен стил в процеса на професионалното им развитие. Разгледани са богат набор от игри, съобразени с възрастовите особености на учениците от I до IV клас, като предложение за включване в учебното съдържание на урока по физическо възпитание и спорт. По този начин под формата на игрова дейност да бъдат решени както образователните, възпитателните и оздравителните, така и социалните и психическите задачи, характерни за всеки урок. Не на последно място да се предостави възможност на децата чрез задоволяване на тяхната естествена склонност към играта да получат качествено обучение, а защо не - и да се поставят основите на техния спортен живот.
  Учебник / Учебно помагало
 подвижни игри, спортноподготвителни игри


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18831
 Милена Алексиева

14. на с. 93 в Атанасов, А. ВЛИЯНИЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА 7-ГОДИШНИ ДЕЦА. Педагогически алманах, том 28, брой 1, с. 93 - 97

11. Алексиева, М., Св. Стефанов, Е. Спахиу. Анкетно проучване относно мястото на спорта 3х3 баскетбол във висшите училища в Република Албания. Единадесета международна научна конференция „Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, ISSN 1314–2275, с. 139

12. на с. 93-94 в Алексиева, М., П. Милонас. Проучване мнението на родители относно уроците по физическо възпитание и спорт сп. Спорт и наука 2019/3,4 ISSN 1310-3393, с. 89-99

13. на с. 94 в: Алексиева, М., П. Милонас. Проучване мнението на родители относно уроците по физическо възпитание и спорт сп. Спорт и наука 2019/3,4 ISSN 1310-3393, с. 89-99

6. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2 с. 17

7. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2 с. 18

8. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2 с. 20

9. Денев, Стоян. Аз преподавам футбол. (Учебник) В. Търново, "Ай анд Би" ISBN 978-619-7281-36-1 с. 68

10. Петкова, Мирослава. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ПО ПОДВИЖНИ ИГРИ. Педагогически алманах, ВТУ

5. Чипева, М. Методика за развитие на физическата дееспособност на 11-16 годишни ученици чрез бегови упражнения за издръжливост. Дисертационен труд, В. Търново

3. Petkova, M. Influence of Games module on speed-strength qualities 10-year-old students. 8th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania ISSN:1453-1194, p 329

4. на с. 46 Панайотов, Н., М. Видиновски. Анкетно проучване относно необходимостта от създаването на нова методика за начално обучение по катерене. В: Спорт и наука, бр. 3, 2015 г., Ред. Станка Виденова и кол., ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID – 1121090276

1. Петкова, Мирослава. Акценти в модулното обучение – игри и бадминтон. (монография) В. Търново: „Фабер“, ISBN: 978-619-00-0157-7 с. 23

2. Цонкова, Д., М. Петкова. Дидактическо осигуряване на учебния процес по физическо възпитание и спорт. (монография) Издателство Star Way, С. 209 с. ISBN 978-954-8685-23-8 с. 21

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/