Алексиева, Милена, Людмил Петров, Недко Първанов. Баскетбол – теоретически основи. В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4 / Людмил Петров, Недко Първанов - В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4; COBISS.BG-ID 1274569188


Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Людмил Петров, Недко Първанов. Баскетбол – теоретически основи. В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4 / Людмил Петров, Недко Първанов - В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4; COBISS.BG-ID 1274569188 В. Търново: I&B,2011, 190 с. ISBN 978-954-9689-62-4


 Учебникът „Баскетбол – теоретически основи” е написан в съответствие с Учебната програма по Баскетбол за специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание” в Педагогическия факултет на ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”. Дават се знания за учебния материал по теория и методика на преподаването, правилата и организацията на състезанията по баскетбол, изучаван в образователната система на България. Глава V. Минибаскетбол съдържа кратки бележки за появата, развитието и същността на минибаскетбола, характерни особености на минибаскетбола в някои страни с традиции в развитието му, същност на обучението по минибаскетбол в България, организационна система за спортна подготовка, съоръжения, начално обучение по минибаскетбол. Специално внимание се отделя на предпоставките, осигуряването и организацията на заниманието, както и на възрастовия аспект, с цел постигане високо ниво на обучение.
  Учебник / Учебно помагало
 баскетбол, учебен материал, методика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18830
 Милена Алексиева

5. Николов, Радослав (2018) АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА сп. Педагогически алманах 2018, бр. 2 с. 196-202 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) с. 201

4. Спас Ставрев. Баскетбол 3х3. (2016) София: Издателски комплекс - УНСС ISBN 978-954-644-894-1 с. 67

3. Божкова, А. и кол. (2014) Колективните спортове във висшите училища. София: АРТГРАФ ISBN 978-954-9401-83-7 159 с.

1. Божкова, А. (2012) Професионално ориентирана двигателна подготовка за студенти от специалност Медицински рехабилитатор, ерготерапевт. София:АРТГРАФ, ISBN 978-954-9401-73-8; COBISS.BG-ID 1262986212 126 с.

2. Илиева, И. (2012) Мотивацията за спортуване в начална училищна възраст, РУ "Ангел Кънчев", Русе, ISBN: 978-954- 8567- 43-8; COBISS.BG-ID 1245373668 с. 45, 62

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/