Алексиева, Милена. Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти. В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN 978-954-400-686-0; COBISS.BG-ID 1246821348


Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти. В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN 978-954-400-686-0; COBISS.BG-ID 1246821348 В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN: 978-954-400-686-0, COBISS.BG-ID 1246821348


 В процеса на работа с младите играчи всеки спортен педагог си задава следните въпроси: какви задължения имам като треньор, как да комуникирам и да вдъхвам сигурност у децата, как да ги уча най-ефективно на баскетболни умения и техники, как да ръководя отбора по време на мач. От това доколко ефективно се управлява тренировъчния процес и се мотивират играчите за състезание, в най-голяма степен зависи постигането на успеха на младите играчи, а също така и удоволствието от добре свършената работа на спортния педагог.
  Монография
 баскетбол, минибаскетбол, млади играчи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18829
 Милена Алексиева

15. Borukova, M. A. (2020). Decreasing the Effectiveness for Shooting the Basket: A Basic Problem for the U16, U18, and U20 European Women’s Basketball. Sport Mont, 18(3), Ahead of Print. doi: 10.26773/smj.201014

16. на с. 16 в Аспарухов, Я. (2020). Анализ на антропометричните показатели и специфичната работоспособност при подрастващи баскетболисти. Годишник на Национална Спортна Академия „Васил Левски”

17. на с. 45 в Димов, Д. Особености на техниката в тениса - Монография

18. на с. 94 в Атанасов, А. ВЛИЯНИЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА 7-ГОДИШНИ ДЕЦА. Педагогически алманах, том 28, брой 1, с. 93 - 97

19. на стр. 96 в Бичоку, Е. (2020). Аспекти на подготовката на млади баскетболисти. Албания, Tirane: “Sara 2020” IBSN 978-9928-4626-5-7

11. pp. 23-27 в Ignatov, G., I. Petkova.The academic motivation of students of the speciality „Teacher of physical education” of the faculty of Pedagogy at the National Sports Academy „Vasil Levski”. 22th Simposium on Sports and Physical Education of Youth, Struga, Hotel Drim, Republic of Macedonia, 4th and 5th October, 2019. Research in Kinesiology. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences. Vol. 48, 1-2/2020, ISSN 1857-7679 (print), ISSN 1857-8942 (online)

12. Аспарухов, Я., М. Борукова.Вариативност на признаците на физическото развитие и специфичната работоспособност на 15-16-годишни баскетболисти. -В: Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С. с. 321-322

13. Борукова,Мариана, Явор Аспарухов. (2019). ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ТРЕНЬОРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ ПЛАНИРАНЕТО НА ГОДИШНАТА СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА МЛАДИ ИГРАЧИ. Педагогически алманах 2019, бр. 1 с. 98

14. на стр. 294 в Петров, Г. ВАРИАТИВНОСТ НА ПРИЗНАЦИТЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ ПРИ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ. сп. Педагогически алманах, 2019 том 27, бр. 2

7. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, ВТУ „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 19

8. Денев, Стоян. Аз преподавам футбол. (Учебник) В. Търново, "Ай анд Би" ISBN 978-619-7281-36-1; COBISS.BG-ID 1286869988 с. 69

9. Денев, Стоян. ВЛИЯНИЕ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФУТБОЛ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА 6-7-ГОДИШНИ ДЕЦА

10. Киров, Данаил (2018) ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СПОРТУВАЩИТЕ „БАСКЕТБОЛ 3Х3“ сп. Педагогически алманах 2018, брой 2, с. 189-195 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1121205220 с. 194

4. Mariana Borukova, Management and Control of Sports Preparation of 14-15-Year-Old Female Basketball Players,2017 Journal of Applied Sports Sciences, 2017, Vol.2, pp. 19-30 ISSN 2534-9597 (Print), ISSN 2535-0145 (Online)

5. Клечков, Петър. Взаимовръзка между спортната подготвеност и състезателната реализация на 15-16-годишни баскетболисти. Дисертация

6. Мариана Борукова ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 2017 с. 35 ISSN:2534-9317

1. Borukova, М., G. Brestnichki, N. Mavrudieva. Analysis and evaluation of sports preparation of youth female basketball athletes. 11-th Congress FIEP- Maroco, Rabat

2. Iskra Ilieva, Julia Doncheva. (2015). TRAINING AND REFEREEING AS A PEDAGOGICAL FUNCTION MANAGEMENT OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS - SPORTS GAMES. Activities in Physical Education and Sport 2015, Vol. 5, No. 1, pp. 61

3. Борукова, М. Анализ и оценка на физическото развитие и специфичната подготвеност на 14-годишни баскетболистки. – В: „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ – „Ай анд Би“, В. Търново; COBISS.BG-ID 1281978852

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/