Алексиева, Милена. Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти. В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN 978-954-400-686-0; COBISS.BG-ID 1246821348


Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти. В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN 978-954-400-686-0; COBISS.BG-ID 1246821348 В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN: 978-954-400-686-0, COBISS.BG-ID 1246821348


 В процеса на работа с младите играчи всеки спортен педагог си задава следните въпроси: какви задължения имам като треньор, как да комуникирам и да вдъхвам сигурност у децата, как да ги уча най-ефективно на баскетболни умения и техники, как да ръководя отбора по време на мач. От това доколко ефективно се управлява тренировъчния процес и се мотивират играчите за състезание, в най-голяма степен зависи постигането на успеха на младите играчи, а също така и удоволствието от добре свършената работа на спортния педагог.
  Монография
 баскетбол, минибаскетбол, млади играчи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18829
 Милена Алексиева

11. Борукова,Мариана, Явор Аспарухов. (2019). ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ТРЕНЬОРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ ПЛАНИРАНЕТО НА ГОДИШНАТА СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА МЛАДИ ИГРАЧИ. Педагогически алманах 2019, бр. 1 с. 98

7. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, ВТУ „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 19

8. Денев, Стоян. Аз преподавам футбол. (Учебник) В. Търново, "Ай анд Би" ISBN 978-619-7281-36-1; COBISS.BG-ID 1286869988 с. 69

9. Денев, Стоян. ВЛИЯНИЕ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФУТБОЛ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА 6-7-ГОДИШНИ ДЕЦА

10. Киров, Данаил (2018) ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СПОРТУВАЩИТЕ „БАСКЕТБОЛ 3Х3“ сп. Педагогически алманах 2018, брой 2, с. 189-195 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1121205220 с. 194

4. Mariana Borukova, Management and Control of Sports Preparation of 14-15-Year-Old Female Basketball Players,2017 Journal of Applied Sports Sciences, 2017, Vol.2, pp. 19-30 ISSN 2534-9597 (Print), ISSN 2535-0145 (Online)

5. Клечков, Петър. Взаимовръзка между спортната подготвеност и състезателната реализация на 15-16-годишни баскетболисти. Дисертация

6. Мариана Борукова ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 2017 с. 35 ISSN:2534-9317

1. Borukova, М., G. Brestnichki, N. Mavrudieva. Analysis and evaluation of sports preparation of youth female basketball athletes. 11-th Congress FIEP- Maroco, Rabat

2. Iskra Ilieva, Julia Doncheva. (2015). TRAINING AND REFEREEING AS A PEDAGOGICAL FUNCTION MANAGEMENT OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS - SPORTS GAMES. Activities in Physical Education and Sport 2015, Vol. 5, No. 1, pp. 61

3. Борукова, М. Анализ и оценка на физическото развитие и специфичната подготвеност на 14-годишни баскетболистки. – В: „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ – „Ай анд Би“, В. Търново; COBISS.BG-ID 1281978852

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/