Алексиева, Милена. Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти. В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN 978-954-400-686-0; COBISS.BG-ID 1246821348


Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически аспекти. В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN 978-954-400-686-0; COBISS.BG-ID 1246821348 В. Търново: „Фабер“, 2012, 100 с. ISBN: 978-954-400-686-0, COBISS.BG-ID 1246821348


 В процеса на работа с младите играчи всеки спортен педагог си задава следните въпроси: какви задължения имам като треньор, как да комуникирам и да вдъхвам сигурност у децата, как да ги уча най-ефективно на баскетболни умения и техники, как да ръководя отбора по време на мач. От това доколко ефективно се управлява тренировъчния процес и се мотивират играчите за състезание, в най-голяма степен зависи постигането на успеха на младите играчи, а също така и удоволствието от добре свършената работа на спортния педагог.
  Монография
 баскетбол, минибаскетбол, млади играчи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18829
 Милена Алексиева

14. на с. 45 в Димов, Д. Особености на техниката в тениса - Монография

15. на с. 94 в Атанасов, А. ВЛИЯНИЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА 7-ГОДИШНИ ДЕЦА. Педагогически алманах, том 28, брой 1, с. 93 - 97

11. Аспарухов, Я., М. Борукова.Вариативност на признаците на физическото развитие и специфичната работоспособност на 15-16-годишни баскетболисти. -В: Годишник на НСА, Том 1, НК "Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал", С. с. 321-322

12. Борукова,Мариана, Явор Аспарухов. (2019). ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ТРЕНЬОРИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ ПЛАНИРАНЕТО НА ГОДИШНАТА СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА МЛАДИ ИГРАЧИ. Педагогически алманах 2019, бр. 1 с. 98

13. на стр. 294 в Петров, Г. ВАРИАТИВНОСТ НА ПРИЗНАЦИТЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ ПРИ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ. сп. Педагогически алманах, 2019 том 27, бр. 2

7. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, ВТУ „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 19

8. Денев, Стоян. Аз преподавам футбол. (Учебник) В. Търново, "Ай анд Би" ISBN 978-619-7281-36-1; COBISS.BG-ID 1286869988 с. 69

9. Денев, Стоян. ВЛИЯНИЕ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФУТБОЛ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА 6-7-ГОДИШНИ ДЕЦА

10. Киров, Данаил (2018) ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СПОРТУВАЩИТЕ „БАСКЕТБОЛ 3Х3“ сп. Педагогически алманах 2018, брой 2, с. 189-195 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1121205220 с. 194

4. Mariana Borukova, Management and Control of Sports Preparation of 14-15-Year-Old Female Basketball Players,2017 Journal of Applied Sports Sciences, 2017, Vol.2, pp. 19-30 ISSN 2534-9597 (Print), ISSN 2535-0145 (Online)

5. Клечков, Петър. Взаимовръзка между спортната подготвеност и състезателната реализация на 15-16-годишни баскетболисти. Дисертация

6. Мариана Борукова ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 2017 с. 35 ISSN:2534-9317

1. Borukova, М., G. Brestnichki, N. Mavrudieva. Analysis and evaluation of sports preparation of youth female basketball athletes. 11-th Congress FIEP- Maroco, Rabat

2. Iskra Ilieva, Julia Doncheva. (2015). TRAINING AND REFEREEING AS A PEDAGOGICAL FUNCTION MANAGEMENT OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS - SPORTS GAMES. Activities in Physical Education and Sport 2015, Vol. 5, No. 1, pp. 61

3. Борукова, М. Анализ и оценка на физическото развитие и специфичната подготвеност на 14-годишни баскетболистки. – В: „Педагогическото образование - традиции и съвременност“ – „Ай анд Би“, В. Търново; COBISS.BG-ID 1281978852

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/