Правна норма и езикова норма.


Динева-Карабаджакова, Росица (2016) Правна норма и езикова норма. De jure, 2016, № 2, с. 175-186, ISSN 1314-2593, COBISS.BG-ID 1282752228.


 В статията е направен теоретичен и съпоставителен анализ на правната норма и езиковата норма като видове социални норми. Правната норма е разгледана като прескриптивна (предписваща) деонтична норма, а езиковата норма – като деонтична дефинираща норма. Изведена е необходимостта от приемане и влизане в сила на Закон за официалния книжовен български език, регламентиращ задължителната употреба на официалния език, създаването на езиковите правила и границите на тяхната задължителност.
  Студия
 правна норма, езикова норма, деонтична норма, юридически език, юридическа лингвистика, юридическа метакомуникация, юридическа интертекстуалност, закон за официалния книжовен език


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  18722
 Росица Динева-Карабаджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/