Полската аналитична школа: от логика към онтология


Бузов, Вихрен (1998) Полската аналитична школа: от логика към онтология Философски форум N 2\3, С., Balkam, с.212-219


 В статията се проследява развитието на Лвовско-Варшавската школа от първоначалните логически резултати до формирането на позитивно отношение към метафизиката и създаването на формализирани онтологии.
  Статия
 Лвовско-Варшавска школа, логика, онтология, аналитична философия


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18714
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/