Наблюдение интерпретатора над динамической сущностью языка: балканское языковое «видение» УМА. - В: Балканские чтения 14. Балканский тезаурус: Взгляд на Балканы извне и изнутри. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2017, с. 99-104.


Петрова, Анастасия (2017) Наблюдение интерпретатора над динамической сущностью языка: балканское языковое «видение» УМА. - В: Балканские чтения 14. Балканский тезаурус: Взгляд на Балканы извне и изнутри. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2017, с. 99-104. ISBN 978-5-7576-0387-2


 Статията разглежда въпроса за диахронната предопределеност на всеки езиков факт. Анализира се семантиката, синтактиката и прагматиката на думата ѹмъ в езика на авторите от 10-11 в. , на фона на което се извеждат корените в концептуализацията на ума у българите като балкански народ. Доказва се, че езиковото съзнание е съвкупност от динамични и изменчиви ментални структури. Вариативността може да се проследи както в синхрония, така и в диахрония. Диахронният аспект позволява да се видят инвариантните образи и идеи, които моделират поведението на езиковото съзнание. Поставя се въпроса за подхода към подобни факти, който трябва да има когнитивно-прагматична насоченост и диахронна перспектива.
  Статия
 езиково съзнание, езиково значение, концептуализация, синхрония, диахрония, интерпретация


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  18696
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/