Постмодернистката критика на рационализма и науката: граници на валидност


Бузов, Вихрен (1998) Постмодернистката критика на рационализма и науката: граници на валидност Осмисленост, смисъл, опосредстваност , Сборник посветен на 40-годишнината на Димитри Гинев, Критика и хуманизъм, С., с.124-133;


 В статията се подлага на аргументиран критичен анализ постмодернисткото философстване и неговото основание.
  Студия
 модерност, постмодерност, критика на рационализма


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18692
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/