Дедукцията и новото знание


Бузов, Вихрен (1999) Дедукцията и новото знание Философия, № 6, Издание на МОН, с.31-37;


 В статията се разглеждат възможностите чрез дедуктивната логика да се представи процеса на създаването на ново знание.
  Студия
 дедукция, логика на откритията
 Издадено
  18686
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/