Индукцията и логиката на решенията (позакъснял отговор на някои забележки на моя рецензент доц. д-р Недялко Мерджанов)


Бузов, Вихрен (2008) Индукцията и логиката на решенията (позакъснял отговор на някои забележки на моя рецензент доц. д-р Недялко Мерджанов) Сб. “Логика и наука” (съст. С. Марков), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.151-161;


 В статията се представя концепцията на Н. Мерджанов за индукцията с възможни критически аргументи в полза на индуктивната логика.
  Статия
 индуктивна логика, Н. Мерджанов


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18685
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/