Индуктивният извод и диалектиката на познанието


Бузов, Вихрен (1996) Индуктивният извод и диалектиката на познанието Год. на Софийския унив. "Св. Климент Охридски" / Филос. фак. - С., 1996. - Т. 86 : 1993, кн. - Философия. - С. 127-137 ;


 В статията се разглеждат възможностите за осмисляне на диалектиката на научното познание чрез индуктивната логика.
  Студия
 индуктивна логика, познание


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18683
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/