Логиката на научните открития пред нови перспективи


Бузов, Вихрен (1997) Логиката на научните открития пред нови перспективи Философия и наука, (Е. Данков – съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.167-206;


 Разглежда се отношението на логиката към научното творчество и възможностите да се използва като евристика.
  Студия
 логика на откритията, евристика


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18680
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/