Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015; ВТ, изд. Фабер, 2015, 532 стр., ISBN 978-619-00-0245-1; COBISS.BG-ID 1271954916


Легкоступ, Пламен (2015) Отчет на проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА през периода от 17.05.2011 до 25.05.2015; ВТ, изд. Фабер, 2015, 532 стр., ISBN 978-619-00-0245-1; COBISS.BG-ID 1271954916 изд. Фабер, Велико Търново,


 Отчетът за развитието на Университета в периода 05.2011-05.2015 е разработен от Пламен Легкоступ – ректор на ВТУ по информация предоставена от: проф. д.ик.н Мария Павлова – зам.-ректор по финансова и стопанска политика; Проф. д-р Багрелия Борисова– зам.-ректор по евроинтеграция и мобилност (до декември 2013 г.); Проф. д-р Петко Петков – зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията; Доц. д-р Николай Проданов – зам.-ректор по кариерно и научно развитие (от февруари 2014 г.); Доц. д-р Милен Михов – помощник-ректор Проф. д.и.н. Иван Стоянов – началник-отдел „Научноизследователска и художественотворческа дейност“ (до февруари 2014 г.) Татяна Николова – началник-отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ (от декември 2013 г.); Силвия Христова – началник-отдел „Евроинтеграция и мобилност“ (от декември 2013 г.); Инж. Олег Божанов – главен секретар; Райна Витанова – главен експерт към колективните органи за управление;
  Доклад
 Отчет, ВТУ, 05.2011-05.2015
 Издадено
  18672
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/