Проекции на личностно ориентирания образователен процес в обучението на преразказване в І - ІV клас


Мандева, Марианна (2005) Проекции на личностно ориентирания образователен процес в обучението на преразказване в І - ІV клас Начално образование, бр. 4


 Представят се апробирани технологични варианти за адекватно приложение на изискванията, произтичащи от личностно ориентирания образователен процес, в обучението на преразказване в І - ІV клас
  
 Личностно ориентиран образователен процес; проекции; обучение на преразказване; І - ІV клас
 
  1867
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/