Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни


Дерменджиева, Стела (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни Сб. от годишна университетска научна конференция. Велико Търново, октомври 2017. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  18664
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/