Политикогеографски проблеми на енергетиката в България.


Дерменджиев, Атанас (2004) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. Геополитика, геостратегия. -София: №1, 2004, с. 8-14. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1166676452


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  18662
 Атанас Дерменджиев

3. Минчев, Румен. България - енергиен лидер или енергийна "черна дупка" на Балканите. -: Ново време, № 5-6, май-юни, 2010, с. 17. ISSN 0323-9055

2. Карастоянов, С. Политическа география, геополитика, геостратегия.УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2008, 290 с. ISBN 978-954-07-2756-1 COBISS.BG-ID 1290570724 Цит. на с. 239; 240; 276.

1. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация, №32221/02.04.2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/