Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на МаthML за подобряване на визуализацията им, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016, Сборник научни трудове Том 1, стр. 143-149, Шумен, 2016, ISSN: 1314-3921


Върбанова, Силвия (2016) Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на МаthML за подобряване на визуализацията им, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016, Сборник научни трудове Том 1, стр. 143-149, Шумен, 2016, ISSN: 1314-3921 Шумен


 This report analyzes the popular archives for combinatorial objects from the Web. Describes are their advantages and disadvantages. Suggested improvements to the mathematical texts using the MathML and have developed some of them.
  Доклад
 MathematicalMarkupLanguage, mathematical formulas in Web,mathematical symbols,OEIS, COS, DBCobj


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  18654
 Силвия Върбанова

1. Гърчова, Св., Анализ на Уеб архиви, съдържащи математически текстове и използването на MathJax и MathML за подобряване на визуализацията им, Scientific Conference of Young Researchers, Faculty of Mathematics and Informatics ,Veliko Tarnovo University, 2017

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/