Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на МаthML за подобряване на визуализацията им, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016 Сборник научни трудове Том 1, с. 143-149, ISSN: 1314-3921


Върбанова, Силвия (2016) Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на МаthML за подобряване на визуализацията им, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016 Сборник научни трудове Том 1, с. 143-149, ISSN: 1314-3921 Шумен


 This report analyzes the popular archives for combinatorial objects from the Web. Describes are their advantages and disadvantages. Suggested improvements to the mathematical texts using the MathML and have developed some of them.
  Доклад
 MathematicalMarkupLanguage, mathematical formulas in Web,mathematical symbols,OEIS, COS, DBCobj


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  18654
 Силвия Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/