"Логика и свят"


Бузов, Вихрен (2015) "Логика и свят" Сб. "Логическата традиция", Съст. Т. Полименов, Е. Латинов, УИ "Св. Климент Охридски", с.22-26


 Статия в юбилеен сборник, посветен на пенсионирането на проф.д-р Витан Стефанов Митев.
  Статия
 логика, свят


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18642
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/