Език, интеркултурна комуникация и глобализация


Бузов, Вихрен (2014) Език, интеркултурна комуникация и глобализация Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, ВТ, „Ивис”, отг. редактор Свилен Станчев, с.13-19;


 Глобализацията и “сблъсъкът на цивилизациите”. Опровержение на културния релативизъм (Попър срещу Хънтингтън) Парадокси и противоречия на културната глобализация Език и идентичност в глобалната епоха
  Доклад
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18641
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/