Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните имена в съвременния български книжовен език.


Буров, Стоян (1976) Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните имена в съвременния български книжовен език. Български език, ХХVІ, 1976, № 3, стр. 196-202.


 
  Статия
 
 Издадено
  18610
 Стоян Буров

9. М. пацева. За словното ударение в българския език, изучаван като чужд. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012.

7. В. Вътов. Фонетика и фонология на българския език. В. Търново, 2002.

8. Христо Стаменов. Акцентни варианти при едносрични членувани съществителни имена от мъжки род. – електронен сайт за хуманитаристика и извори Дзяло http://www.abcdar.com/reviews.php?id=189

6. Н. Д. Пенева. Количествени параметри на неударения вокализъм в руската реч на българите. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Благоевград, 1997.

5. В. Вътов. Основен курс по съвременен български език. Част І. В. Търново, 1992.

4. Ъ. Скатън. Ударението на едносричните съществителни от мъжки род в съвременния български книжовен език. – Език и литература, 1983, № 3.

3. Н. П. Ковачев. Българска ономастика. В. Търново, 1982.

2. Помагало по българска фонетика. Съст. Хр. Първев, В. Радева. София, 1980.

1. Д. Тилков, Т. Бояджиев. Ударението в българския книжовен език. София, 1978.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/