Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език.


Буров, Стоян (1977) Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език. Rocznik Slawistyczny, т. 38 (1977), кн. 1, стр. 57-69.


 
  Статия
 
 Издадено
  18609
 Стоян Буров

4. Ив. Куцаров. За категорията степенуване в съвременния български език. // Ив. Куцаров. Актуална морфология. Пловдив, 2011, стр. 32-45.

3. М. Чоролеева. Семантичната категория степен и нейното изразяване в българския език. София, 2007.

2. Българско-полска съпоставителна граматика, т. 3. Семантичнита категории количество и степен. София, 1994.

1. M. Videnov. On the analytic forms of the Bulgarian comparative and superlativ degree. // Proceedings of the Second Bulgaro-Scandinavian Symposium, held at Kungalv, 9-15 August 1982.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/