Рефлексията в началното обучение по български език


Мандева, Марианна (2004) Рефлексията в началното обучение по български език Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен /съавтор/


 Представят се апробирани технологични решения за формиране на рефлексивни умения у децата в условията на началното обучение по български език
  
 Рефлексия; начално обучение; български език; образователна продуктивност
 
  1859
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/