Към характеристиката на категорията степен в българския език.


Буров, Стоян (1989) Към характеристиката на категорията степен в българския език. Съпоставително езикознание, ХІV, 1989, № 1, стр. 24-31.


 
  Статия
 
 Издадено
  18576
 Стоян Буров

8. Ив. Куцаров. За плана на изразяване на морфологичните категории в съвременните славянски езици. // Славянска филология, т. 25. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов, 2013, стр. 60-80.

7. Ив. Куцаров. За категорията степенуване в съвременния български език. // Ив. Куцаров. Актуална морфология. Пловдив, 2011, стр. 32-45.

6. А. Ефтимова. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. София, 2010.

5. М. Китанова. За категорията степен на признака в българските диалекти. // Българска реч, 2001, № 2, стр. 32-35. http://www.linguistics-in-bulgaria.com/VitArt03.pdf

4. Ст. Гърдев. Числото в реч. Русе, 2000.

3. А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

2. Й. Захариева. Опит за семантична интерпретация на формите за сравнителна степен на качествените прилагателни имена в съвременния български език. // Проблеми на граматичната система на българския език. София, 1995.

1. Ст. Георгиев. Българска морфология. В. Търново, 1991.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/