БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика.


Буров, Стоян (1997) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ. І. Основен курс по лексика и граматика. Велико Търново: Фондация “Темел”/ Издателство “Фабер”, 1997. 292 стр. Рец.: Р. Русинов. – Български език, ХLVІІІ, 1999/2000, № 2, стр. 96-97.


 
  Рецензия
 
 Издадено
  18546
 Стоян Буров

2. Б. Нишева. Безеквивалентната лексика в учебниците по български език за чужденци. // OPERA SLAVICA, ХХІІІ, 2013, 4. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/129036/2_OperaSlavica_23-2013-4_41.pdf?sequence=1

3. Кр. Алексова. Удостоверителен перфект или умозаключителен аорист – от теоретичните основи към преподаването на чужденци. http://georgesg.info/belb/personal/aleksova/aleksova_confer40.pdf

4. М. Костова. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти. Варна, 2013.

1. К. Молле. Българските думи в количествен и качествен аспект. София, 2004.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/