За същността на нормите и нормативния дискурс


Бузов, Вихрен (2003) За същността на нормите и нормативния дискурс “Философия и етика”, Библиотека “Диоген”, (съст. Л. Андреев), УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.87-103.


 В статията се разглеждат основните онтологически теории за нормите, нормите като предмет на логиката и логическите подходи към тях.
  Статия
 норми, нормативен дискурс, теории за нормите


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18544
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/