"За мястото на логиката в изграждането на новоевропейската култура"


Бузов, Вихрен (2008) "За мястото на логиката в изграждането на новоевропейската култура" "Европейските институции на знанието в началото на Новото време", Сборник от научна конференция, съст. В. Бузов, Издателска къща "Одри", с.126-144;


 В студията е развит тезисът, че логиката е не само теоретична дисциплина, но и учение с практическа стойност, което осигурява ва нашето съзнание огромни предимства във всички области на човешкото мислене и действие. Прокарана е аналогия с практическите изкуства и езотеричните доктрини.
  Студия
 логика, модерна европейска култура, практическо изкуство


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18543
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/